Skötselanvisningar för Ecoline2tusen®
dagvattenfilter för gatubrunnar.

När brunnsinsatsen väl är monterad på plats i dagvattenbrunnen så krävs inget underhåll utöver det man utför i samband med filterbyten. Förslagsvis utför man filterbyten i samband med att man vårstädar brunnarnas sandfång (omkring v16-19) och på hösten när lövkrattning mm har genomförts (runt v43-45). Vid filterbytet rengör man vid behov filterkassetten samt kontrollerar att tätningspackningen är hel och tätar mot brunnen.
Vid normal stadstrafikmiljö och uppställningsytor för i huvudsak personbilar så rekommenderas byte av filter två gånger per år. Vid uppställningsytor för lastbilar, bussar, arbetsredskap och liknande kan bytesintervallen behöva vara kortare beroende på den ökade risken för spill och läckage från dessa fordon.
Längre bytesintervall än 12 månader rekommenderas ej då filtret sätts igen och funktionen kan ej garanteras.
För att veta om filtret byts med rätt intervall kan man göra följande enkla test i samband med filterbytet.
Placera de utbytta filterormarna i ett lämpligt öppet kärl.
Gör en okulär bedömning av alla tre ormarna med avseende på mättnadsgrad enligt följande;
A) Det rinner ut föroreningar ur filtrerna.
B) Filtret ”svettas” men utan att släppa ifrån sig några föroreningar.
C) Föroreningarna stannar kvar i filtret.
Alternativ A) betyder att ni behöver byta oftare, B) visar att ni ligger på gränsen och C) att er anläggning fungerar som det är tänkt.
Förbrukade filter hanteras i enlighet med de lokala regler som miljökontoret angivit i just er kommun.
Var noggrann med att endast använda Ecoline2tusen® originalfilter så att funktionsgarantin gäller även efter filterbytet.
För att ni inte ska behöva hålla reda på när det är dags för filterbyten så kan vi erbjuda ett abonnemang där vi skickar filter till er utan avrop. Kontakta oss så berättar vi mer hur det går till.