Skötsel och underhåll

SKÖTSELANVISNINGAR FÖR
DAGVATTENFILTER FÖR GATUBRUNNAR

När brunnsinsatsen väl är monterad på plats i dagvattenbrunnen krävs inget underhåll utöver vad som utförs i samband med filterbyten. Filterbyten föreslås i samband med vårrengöring av brunnarnas sandfång (cirka v16-19) och på hösten då lövkrattning mm har utförts (cirka v43-45). Vid filterbyte, vid behov, rengör filterkassetten och kontrollera att tätningspackningen är intakt och tätar mot brunnen.
I normala stadstrafikmiljöer och parkeringsplatser för främst personbilar rekommenderas byte av filtret två gånger per år. När det gäller uppställningsytor för lastbilar, bussar, arbetsutrustning och liknande kan bytesintervallen behöva vara kortare beroende på ökad risk för spill och läckage från dessa fordon.
Längre bytesintervall än 12 månader rekommenderas inte då filtret är igensatt och funktionen inte kan garanteras.
För att veta om filtret byts med rätt intervall kan du göra följande enkla test i samband med filterbytet.
Placera de utbytta filterslangarna i en lämplig öppen behållare.

Ladda ned bilaga (PDF)

Gör en visuell bedömning av alla tre ormarna för mättnadsgrad enligt följande;

A) Föroreningar rinner ut ur filtren.
B) Filtret ”svettar” men utan att släppa ut några föroreningar.
C) Föroreningarna finns kvar i filtret.

Alternativ
A) betyder att ni behöver byta oftare,
B) visar att ni ligger på gränsen och
C) att er anläggning fungerar som det är tänkt.

Använda filter hanteras i enlighet med lokala föreskrifter som fastställts av miljökontoret i din kommun.
Var noga med att endast använda Ecoline2tusen® originalfilter så att funktionsgarantin gäller även efter filterbytet.
För att du inte ska behöva ha koll på när det är dags för filterbyten kan vi erbjuda ett abonnemang där vi skickar filter till dig utan att ringa. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till.